Blog perkongsian maklumat dan isu semasa terkini

beberapa langkah penyelesaian yang dapat mengatasi masalah dalam EIA

langkah penyelesaian EIA,
Keadaan manusia satu hari nanti apabila tidak menjaga alam sekitar

PENGENALAN


EIA-Merupakan alat untuk membuat penilaian, perancangan dan pengurusan berkenaan dengan rancangan pembangunan.
Dua aspek penting dalan EIA:
1) Aspek prosedur
2) Aspek metodologi.
Aspek prosedur:
Langkah-langkah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan supaya kajian EIA dapat dijalankan secara sistematik.
Berperanan sebagai panduan rangka kerja dan rujukan kepada pihak yang diwajibkan menjalankan EIA.
Aspek metodologi:
Menumpukan aspek-aspek teknikal dan saintifik dalam aktiviti mengumpul, menganalisis, menjangka, menilai dan menyampaikan maklumat tentang alam sekitar.
Terdapat masalah-masalah dalam memenuhi kriteria prosedur dan metodologi dalam melaksanakan EIA.
Masalah-masalah timbul disebabkan kelemahan-kelemahan dalam proses penilaian EIA.

MASALAH DALAM EIA


Kekurangan data
3 masalah utama berhubung dengan data EIA:
Kekurangan atau ketiadaan data
Ketidaktepatan data
Masalah untuk mendapatkan data sedia ada
3 masalah utama dalam mendapatkan data yang sedia ada:
Data tidak disimpan setempat
Kelemahan sistem penyimpanan maklumat
Maklumat alam sekitar adalah sulit

Kekurangan kepakaran
Pakar-pakar dari pelbagai bidang adalah diperlukan bergantung kepada kajian yang dijalankan.
Kekurangan tenaga pakar – kualiti kajian yang dijalankan tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
Keperluan kepakaran meliputi bidang ilmu ekologi, hidrologi, kejuruteraan, sains tanah, geologi, pertanian dan sebagainya.
Kos dan jangka masa kajian akan bertambah untuk mendapatkan tenaga pakar.
Khidmat pakar asing tamat – menyebabkan tanggungjawab dipikul oleh pakar tempatan yang tidak terlibat secara langsung dalam peringkat kajian.
Tidak ada kesinambungan antara kajian penilaian dengan pelaksanaan dan pengawasan projek.

Kelemahan pengurusan dalam EIA
2 Kelemahan dalam pengurusan EIA:
Ramalan kajian tidak dibuat dengan betul
Kelemahan kerjasama kerajaan negeri dengan konsultan EIA
Kurang kefahaman pemaju projek terhadap prosedur EIA
Kebanyakan pemaju projek gagal mematuhi prosedur EIA disebabkan kurang kefahaman berhubung dengan penilaian terhadap kesan alam sekitar .
Disebabkan kegagalan komunikasi antara pemaju projek dengan konsultan EIA.
Pemaju projek gagal memenuhi kriteria dalam EIA – kesannya proses yang ditetapkan dalam EIA tidak dilaksanakan sepertimana yang telah ditetapkan.
Terdapat halangan di antara prinsip-prinsip dan pelaksanaan EIA.

Masalah kewangan dan kos pengurusan
Matlamat utama EIA tidak tercapai – peruntukan kewangan banyak dikeluarkan untuk pembiayaan penilaian.
Agensi kewangan menggantung pembiayaan terhadap penilaian projek yang hendak dimajukan.
Agensi kewangan mengenakan syarat dan mengawal peruntukan untuk membiayai EIA.
Menyebabkan pemaju projek gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalan EIA.
Kos yang tinggi tidak menggalakkan kajian tentang EIA dijalankan.

Kurang penyertaan awam dalam EIA
Penglibatan orang ramai dalam EIA tidak menggalakkan.
Maklumat yang ingin disampaikan tidak dapat ditujukan kepada pihak yang berwajib.
Petisyen-petisyen yang dikemukakan oleh orang ramai berhubung dengan projek yang dimajukan tidak diendahkan oleh kerajaan dan menganggap ia sebagai masalah kepada proses EIA.


LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH EIA


Mempermudahkan proses pemerolehan data dan maklumat.
Maklumat dan data yang diperolehi melalui program pengawasan EIA disimpan setempat di dalam bank data sebagai rujukan.
Dokumen-dokumen dikumpul dalam bentuk mikro filem atau teknologi komputer.
Mengkelaskan maklumat alam sekitar sebagai sulit.

Mendapatkan khidmat pakar asing.
Negara memerlukan khidmat pakar asing bagi menjalankan penilaian kesan-kesan alam sekitar di dalam negara kita dan bagi membantu menangani masalah alam sekitar.
Tujuan utama - menjalankan penilaian pada peringkat awal projek hingga ke peringkat pelaksanaan

Mengadakan program latihan kepada kakitangan tempatan.
Latihan meliputi aspek-aspek metodologi dan prosedur – mengambil kira kesan jangka pendek dan jangka panjang.
Keperluan latihan EIA meliputi:
a) Keperluan pengurusan
b) Keperluan teknikal

Bantuan sokongan kewangan dan khidmat nasihat.
Bantuan sokongan dari Bank Dunia, Bank Asia dan Organisasi Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu untuk membiayai penilaian EIA di negara-negara yang amat memerlukan.
Firma-firma pakar perunding harus berkongsi pengalaman dari segi penyelidikan dan pengawasan serta menyediakan metod-metod yang sesuai dan khusus berhubung dengan EIA.

Bantuan sokongan kewangan dan khidmat nasihat.
Bantuan sokongan dari Bank Dunia, Bank Asia dan Organisasi Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu untuk membiayai penilaian EIA di negara-negara yang amat memerlukan.
Firma-firma pakar perunding harus berkongsi pengalaman dari segi penyelidikan dan pengawasan serta menyediakan metod-metod yang sesuai dan khusus berhubung dengan EIA.

Mengambil kira penyertaan awam dalam penilaian kesan-kesan alam sekitar.
Menganjurkan perjumpaan ramai, menjalankan kaji selidik dan menemubual wakil-wakil penduduk tempatan
Setiap masalah-masalah yang dipandang berat oleh masyarakat hendaklah dikenalpasti dan diambil kira dalam proses kajian seperti peringkat kajian awalan, peringkat penilaian kesan-kesan dan peringkat memilih alternatif.

Menyediakan peruntukan undang-undang dalam melaksanakan penilaian kesan-kesan alam sekitar.
Undang-undang yang terdapat di dalam sesuatu prosedur EIA selalunya sebagai prosedur formal.Undang-undang yang ditetapkan di dalam penilaian kesan-kesan alam sekitar diperlukan, apakah yang mesti terkandung di dalam laporan EIA yang dihasilkan, manakah badan yang berkuasa memeriksa laporannya dan juga badan yang yang akan menyelesaikan pertikaian jika berlaku serta tindakan yang akan diambil jika terdapat mana-mana pihak yang gagal mematuhi keperluan ini.


KESIMPULAN


Secara keseluruhannya, pelaksanaan penilaian kesan-kesan alam sekitar (EIA) terpaksa menghadapi pelbagai masalah yang biasanya bukan sahaja dialami oleh negara kita Malaysia tetapi juga negara-negara lain di dunia ini.
Walaupun terdapat kelemahan-kelemahan tertentu dalam EIA, tetapi di sebaliknya proses EIA telah membawa faedah-faedah lain seperti terdapatnya lebih banyak kerja-kerja pemonitoran ke atas alam sekitar yang telah dijalankan, mewujudkan metodologi-metodologi yang dapat meramal peningkatan pembangunan dan penilaian alam sekitar dapat dilaksanakan bagi sesebuah pelan pembangunan.
Satu lagi peningkatan yang berlaku di dalam proses EIA ialah penyediaan maklumat kepada masyarakat khususnya berkenaan dengan kesan-kesan alam sekitar dapat dilakukan pada peringkat yang lebih awal dan dengan cara yang lebih komprehensif.

MASALAH DALAM Environmental Impact Assessment (EIA)

PROSES EIA projek penambakan adakah ia telah mendapat kelulusan dan sudahkah ia melalui proses penilaian kesan ke atas alam sekitar(EIA)


PENGENALAN


Penilaian kesan ke atas alam sekitar (EIA) merupakan satu kaedah yang dibentuk untuk meramalkan, mengenalpasti atau meramalkan kesan negatif atau positif kepada persekitaran, kesihatan manusia dan terhadap sosial dan ekonomi akibat daripada projek pembangunan yang akan dilaksanakan.

- Dalam' tahun 1979 satu draf buku panduan EIA telah diterbitkan dan pada April 1985, Akta tersebut telah Dipinda dengan memasukkan keperluan EIA di bawah Seksyen 34A dan seterusnya prosedur EIA dikuatkuasakan bagi 19 aktiviti yang dikenalpasti.


MASALAH DARI SUDUT JABATAN ALAM SEKITAR


1. Pemaju mengemukakan laporan EIA terlalu lewat
- Jangka masa terhad
Pemeriksaan dan penelitian laporan EIA yg tidak menyeluruh dan tidak lengkap.

2. Laporan EIA tidak lengkap
Laporan yang dipersembahkan oleh pemaju tidak lengkap iaitu hanya meliputi impak-impak asas saja.

3. Kurang kakitangan jabatan alam sekitar
Projek yang memerlukan pemerikasaan rapi tidak dapat dijalankan.
Menimbulkan rungutan oleh pihak pemaju kerana laporan tidak dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan.

4. Penglibatan agensi-agensi kerajaan lain yang agak lembab dalam memberi nasihat tentang laporan EIA Lambat memberi keputusan

5. Pemaju tidak mematuhi syarat kelulusan
Pihak pemaju tidak mengendahkan segala syarat yang dikenakan kerana pada anggapan mereka JAS tidak akan melakukan pemeriksaan

6. Penglibatan orang awam
Penglibatan orang awam yang berkepentingan kurang. Akan wujud rungutan


MAKLUMBALAS MASALAH PEMAJU DALAM PELAKSANAAN EIA


Melambatkan pembinaan sesuatu projek
Tempoh masa yang diambil oleh JAS untuk menyemak EIA mengambil masa yang panjang sedangkan kerja2 pembinaan harus dilakukan dengan kadar yang segera.

Memerlukan kos yang tinggi
Bayaran untuk pihak jurutera adalah mahal
Tidak menjanjikan kelulusan dari pihak jabatan.
Terlebih bajet

MAKLUMBALAS MASALAH PEMAJU DALAM PELAKSANAAN EIA


Melambatkan pembinaan sesuatu projek
Tempoh masa yang diambil oleh JAS untuk menyemak EIA mengambil masa yang panjang sedangkan kerja2 pembinaan harus dilakukan dengan kadar yang segera.

Memerlukan kos yang tinggi
Bayaran untuk pihak jurutera adalah mahal
Tidak menjanjikan kelulusan dari pihak jabatan.
Terlebih bajet

Terlalu banyak yang ditekankan dalam menyediakan laporan EIA
Terlalu banyak perkara-perkara yang ditekankan misalnya :
Senarai matrik penilaian alam sekitar
Senarai penialaian alam sekitar
Jadual penilaian kesan lanjutan

Laporan diminta dengan kadar segera oleh JAS
Pihak pemaju melantik jurutera yang benar2 layak
Jurutera yang dilantik perlu menngambil masa dalam memastikan laporan EIA benar2 terperinci dan sistematik mengikut piawaian JAS.

Kekurangan jurutera perunding yang dapat menyediakan dengan baik dan diiktiraf oleh JAS
mengikut nisbah perangkaan sekarang hanya terdapat seramai 126 perunding individu dan 43 syarikat sahaja yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar.
Jumlah perunding yang berdaftar ini tidak mencukupi untuk menampung keperluan penyediaan Laporan EIA bagi projek-projek pembangunan yang bakal dijalankan.

Syarat-syarat yang dikenakan adalah agak rumit
meliputi perkara berkaitan Konsep Perlaksanaan, Kawalan Kerja Tanah, Kawalan Hakisan, Kawalan Kualiti Udara, Perlupusan Buangan, Kawalan Bunyi Bising hingga Pentadbiran dan pengurusan.
Syarat-syarat yang ketat ini menyukarkan pihak pemaju menjalankan kerja-kerja pembangunan.

CONTOH KES EIA YANG BEMASALAH


Kes 1
Isu Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Di Jeram, Kuala Selangor Perbangkitan isu antara Jabatan Alam Sekitar dan pihak kerajaan negeri selangor yang menyatakan bahawa tapak pelupusan sisa pepejal tersebut dibangunkan tanpa mendapat kelulusan EIA Alasan diluluskan-Tapak pelupusan berada dalam zon sensitif alam sekitar dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak

Kes 2
Isu Cadangan Melombong Emas Di Lombong Emas Bukit Koman, Raub Pahang
Penduduk Kampung Bukit Koman memfailkan permohonan kebenaran bagi semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap keputusan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar ( JAS ) yang meluluskan laporan EIA bagi cadangan melombong emas di Bukit Koman.
Mereka juga memohon deklarasi bahawa sebelum responden memulakan atau meneruskan sebarang aktiviti yang dicadangkan di lombong tersebut,ia perlu terlebih dahulu mengemukakan laporan EIA yang baru dan terperinci untuk pertimbangan dan keputusan responden.

Kes 3
Isu Pembalakan di Tanah Tinggi Lojing,Gua Musang,Kelantan Antara yang dibangkitkan-kelulusan lessen bagi 22 buah syarikat untuk tujuan pembalakan secara haram di kawasan tersebut. Faktor kekangan politik adalah antara isu yang dibangkitkan dalam kes tersebut.

Kes 4
Isu Pembinaan Projek Empangan Bakun Di Sarawak Kontrovesi-sejak mula-mula dicadangkan kerana semasa krisis ekonomi dunia,beberapa kali projek tersebut terpaksa ditangguhkan.


KESIMPULAN


Dalam perlaksanaan penilaian kesan alam sekitar (Environmental Impact Assessment) atau ringkasnya disebut EIA sememangnya wujud berbagai kesulitan dan kesukaran samada bagi pihak Jabatan Alam Sekitar (JAS) atau pemaju itu sendiri.

Adakalanya wujud juga kerenah birokrasi serta perkara remeh temeh yang boleh melambatkan proses kelulusan sesuatu laporan EIA yang dikemukakan kepada pihakJAS.

Biarpun pihak JAS mempunyai kuasa dan bertanggungjawab keatas penguatkuasaan alam sekitar tetapi tanpa kerjasama dari pihak lain terutamanya pihak awam tidak mungkin menghasilkan satu keputusan yang baik dalam melindungi alam sekitar yakni dapat memberi keselesaan kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan penghuni alam yang lain.

ANALISIS PUNCA BERLAKUNYA BANJIR DI KG. GADONG, BEAUFORT SABAH

ANALISIS PUNCA BANJIR
graf bar 1 punca berlakunya banjir di Kg. Gadong, BeaufortAnalisis punca belaku banjir ini dijalankan bertujuan untuk meninjau pendapat masyarakat Kg. Gadong, Beaufort berkaitan dari mana bermulanya banjir.


Graf bar(rajah di atas graf 1) menunjukkan punca utama berlakunya banjir di Kg. Gadong, hasil daripada analisis borang soal selidik yang diedarkan kepada responden adalah faktor hujan kerana jumlah responden seramai 10 orang dan mengikut peratusan sebanyak 33 % daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, diikuti oleh, punca sistem perparitan dan empangan seramai 8 orang responden dan sebanyak 27 %. Punca banjir yang sedikit bilangan respondennya ialah kejadian luar dugaan seramai 1 orang responden dan sebanyak 3 % sahaja. Punca banjir bentuk muka bumi seramai 4 orang responden dan sebanyak 13 % daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, punca banjir yang disebabkan oleh morfologi sungai seramai 3 orang responden dan mengikut peratusan sebanyak 10 %. Punca yang disebabkan oleh aktiviti pertanian dan aktiviti pembangunan mempunyai bilangan responden yang sama banyak iaitu seramai 2 orang dan sebanyak 7 % dariada jumlah keseluruhan.


ANALISIS PUNCA BANJIRgraf garis 2 menunjukkan purata hujan tahunan dari tahun 1990 hingga 2006

kesimpulannya, punca banjir menurut pandangan masyarakat kampung ini ialah daripada hujan yang berlaku hal ini boleh dijelaskan daripada purata hujan tahunan di beaufort (lihat graf garis 2). umumnya kita tahu bahawa purata hujan tahunan Malaysia melebihi 2200mm setahun dan daripada graf ini jelas bahawa hujan memang mempunyai pengaruh dan hubungan yang kuat dengan kejadian atau punca kepada berlakunya banjir.


laporan aktiviti di Kg. Gadong dan Smk Gadong

♠ Posted by amsran

saya(tengah) bersama dangan 2 peserta Program Ums ini


rombongan pelajar UMS yang akan Ke Kg Gadong dan Smk gadong


Penyerahan anak angkat Kepada Penduduk Kg. gadongantara pelajar smk Gadong yang mengikuti ceramah motivasi


LDK dalam kumpulan bersama pelajar


pelajar ums dan smk gadong berkerjasama dalam LDK


pelajar ting. 6 yang asik mendengar ceramah


cikgu Hawa yang baru sahaja tiba di dewan

cik masnani yang sedang menyampaikan ceramah


cikgu mamut yang menyampaikan ucapan


pelajar wanita ting. 6 smk gadong

bergambar bersama pelajar smk gadong selapas tamat LDK


minum bersama pelajar ting. 6bersama2 menyanyikan lagu negaraku


ok!!! dah ambil dayang!!


kami boleh!!


yang baju lengan panjang putih tu aku...hee

1.0 PENDAHULUAN
Matlamat pogram ini adalah untuk memberi pendekatan kepada para pelajar untuk lebih kreatif, inovatif dan aktif dalam pelbagai bidang untuk menempuhi cabaran masa hadapan. Disamping itu juga, daripada aktiviti dijalankan ia dapat melahirkan atau mewujudkan semangat intergarasi nasianol di kalangan pelajar dan masyarakt yang pelbagai kaum.
Program ini juga dapat membentuk konsep kendiri mahasiswa dan mahasiswi dalam usaha menjayakan program, semangat kerjasama di antara ahli kumpulan, ketabahan dari segi mental dan fizikal serta pelbagai dugaan yang akan ditempuh bagi mencapai objektif program yang akan dijalankan ini.
Melalui program ini juga boleh melahirkan para pelajar yang berpotensi untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa kini dan akan datang. Tambahan lagi, program ini dapat melatih pelajar meningkatkan jati diri bukan sahaja cemerlang dari segi akademik malahan, dapat mengamalkan cara hidup yang kreatif dalam semua hal yang boleh digunakan pada masa hadapan pelajar.
Program “Jalinan Kasih 2008” ini adalah suatu usaha untuk mewujudkan jalinan erat antara mahasiswa Universiti Malaysia Sabah dengan penduduk luar bandar dengan pendedahan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dalam hidup berkeluarga melalui kesepekatan dan kerjasama erat. Secara tidak langsung, mahasiswa boleh saling kena mengenali dan merapatkan hubungan silaturrahim di antara mahasiswa dan masyarakat luar melalui program yang dijalankan ini.
2.0 OBJEKTIF PROGRAM
Beberapa objektif program ini, kebanyakannya telah dicapai dengan memuaskan, antara objektif program ini ialah :
2.1 Untuk mendedahkan para siswa dan siswi kepada program berbentuk kemasyarakatan agar dapat melahirkan generasi intelek yang peka kepada masyarakat sekitarnya.
2.2 Untuk berkongsi pengetahuan bersama masyarakat dan memberi motivasi kepada muda mudi untuk menjejakkan kaki ke menara gading.
2.3 Untuk mendalami cara hidup dan nilai kebudayaan yang diamalkan oleh penduduk kampung.
2.4 Dapat menanamkan semangat saling menghormati dan mengamalkan nilai- nilai murni seperti peramah, saling membantu dan mengambil berat .
2.5 Dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara para pelajar UMS dengan penduduk kampung.
3.0 MAKLUMAT PROGRAM
3.1 Nama Projek
Program Jalinan Kasih 2008
3.2 Tarikh Perlaksanaan
4 hingga 6 April 2008 (Jumaat hingga Ahad)
3.2 Masa
2.00 Petang (4 April) hingga 12.00 Tengahari (6 April)
3.3 Penganjur
Pelajar-pelajar kursus Interim (EK1013) semester 2 (2007/2008)
3.3 Tema
“ Seuntai kasih pengikat sayang ’’
3.4 Tempat
Kampung Gadong, Beaufort, Sabah
3.5 Kerjasama
Pusat Ko-kurikulum Universiti Malaysia Sabah
3.6 Jawatankuasa Pelaksanaan/Penganjur
Penasihat : Encik. Samsuidin Nurdin
Jurulatih Interim Kumpulan 3
Pengarah Program : Arrhadewi bte Kachong Ma’arof
Timbalan Pengarah : Mohd Izwan
Setiausaha : Norsryjumiati Achmad
Naib Setiausaha : Nur Zahrawani Nawa
Bendahari : Nurliyana Juhan
Penolong Bendahari : Mohd. Faizal
AHLI-AHLI JAWATANKUASA :
1. Pengangkutan : Katriah
i. Haslina Hassan
ii. Siti Sarah Said
iii. Amsran Sanuin
2. Keselamatan : Rudy Chan
i. Venessa Calamba
ii. Mohd Redzuan Ramlan
iii. Nor Hasni Abdul Razak
iv. Norainy Dewi Massarapi
3. Tajaan : Jackson Chang Hian Wui
i. Elsa Muhammad Nur
ii. Jenifer Eng Ye Tien
iii. Lee Onn Ting
iv. Chok Pey Tying
4. Protokol : Mohd. Nor bin Madiah
i. Nurul Sarimiza Lamsun
ii. Hirda Mohd Khairul
iii. Tee Suon Ngo
iv. Ruzianti Amat
v. Shila Ag. Jainal
5. Motivasi dan LDK : Mohd Sallehin bin Hj. Mustafa
i. Tee Syon Ngo
ii. Lau Ai Ling
iii. Amirah Farhan Amir Alam
iv. Hamzah Raihuddin
v. Rupiah Mosugim
6. Makanan : Azuana bte Musa
i. Farahwati Dullah
ii. Nur Idliyana Safinaz Idris
iii. Mohd Reduan Ramlan
iv. Ermawati Bte Arju
v. Nurhafiza Mustafa
7. Teknikal : Maxmuel Inik
i. Adrian Florincius Majaham
ii. Mohd Rajib Abd Malik
iii. Amsran Sanuin
4.0 PERASMIAN
Program perasmian dan penutupan :
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Tarikh : 5 April 2008
Masa : 8.00 malam hingga 12.00 malam
Oleh : Yang Berhormat Kamarlin Haji Ombi ADUN N.27 Lumadan
5.0 PENYERTAAN
i. Seramai 35 orang pelajar- pelajar yang mengambil kursus interim kumpulan 3 semester 2 sesi 2007/2008
ii. 18 buah keluarga di Kampung Gabong yang telah mengambil pelajar krusus ini sebagai anak angkat
iii. Seluruh penduduk Kampung Gabong dan muda mudi di kawasan sekitar kampung Gabong yang masih menuntut.
iv. 60 orang pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong sebagai fukos motivasi yang dijalankan di SMK Gadong.
6.0 LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM JALINAN KASIH 2008
A. PENDAPATAN
1. Peruntukan PKPP RM1750.00
2. Yuran Peserta (RM X 37 org) RM370.00
3. Tajaan RM275.00
JUMLAH KESELURUHAN RM 2395.00


B. PERBELANJAAN
1. PROTOKOL DAN URUSETIA
BIL
PERKARA
NO. RESIT
JUMLAH (RM)
1
Pencetakan
285
RM 9.30
288
RM 13.10
290
RM 6.10
Lampiran 1
RM 8.65
2
Bahan & Alat tulis
220339
RM 9.50
110145
RM 5.50
56742
RM 6.50
714653
RM 6.00
603131
RM 10.00
Lampiran 2
RM 3.40
JUMLAH
RM 78.05
2. JAMUAN
BIL.
PERKARA
NO. RESIT
JUMLAH (RM)
1
Motivasi
(RM4 x 80 org pelajar)
224
RM 320.00
(RM8 x 7 org VIP)
224
RM 56.00
2
Makanan tengah hari
281076
RM 130.00
3
Bahan basah
5829
RM 224.90
4
Bahan kering
135566
RM 11.34
430
RM 5.50
29111
RM 133.90
4136
RM 21.28
30928
RM 25.80
Lampiran 3
RM 23.00
Lampiran 4
RM 35.00
5
Beras (25kg)
Lampiran 5
RM 47.60
6
Minyak makan & gas
29111
RM 29.70
Lampiran 6
RM 28.00
7
Kuih muih (Majlis Pembahagian Keluarga
Lampiran 7
RM 200.00
Angkat,Sukaneka,Malam Kebudayaan)
8
Minuman
179869
RM 17.50
29111
RM 28.50
Lampiran 5
RM 2.50
JUMLAH
RM 1340.52

3. CENDERAHATI DAN SIJIL
BIL
PERKARA
NO. RESIT
JUMLAH (RM)
1
Hadiah Pengarah
2550
RM 31.40
2
Honororium Penceramah
Lampiran 8
RM 50.00
3
Saguhati Persembahan
366408
RM 56.00
Lampiran 9
RM 40.00
Lampiran 10
RM 20.00
4
Hamper
60002267
RM 15.00
60001166
RM 5.00
60001163
RM 29.70
135566
RM 144.26
5
Beras bagi keluarga angkat(5kg x 20 x RM 9.60)
29111
RM 192.00
6
Sijil
81298
RM 48.00
JUMLAH
RM 631.36

4. KOMINIKASI DAN PENGANGKUTAN
BILBIL
PERKARA
NO. RESIT
JUMLAH (RM)
1
Reload Kupon
Lampiran 11
RM 20.00
RM 60.00
RM 10.00
2
Minyak Kenderaan
3694
RM 50.00
702657
RM 20.00
305715
RM 10.00
Lampiran 12
RM 60.00
RM 25.00
JUMLAH
RM 255.00
5. LAIN-LAIN
BIL.
PERKARA
NO. RESIT
JUMLAH (RM)
1
Sewa Kenderaan (2hari tinjauan awal)
Lampiran 13
RM 140.00
(3hari sepanjang program)
2
Elektrik Dewan Kg.Gadong
Lampiran 14
RM 20.00
3
Ubat
Lampiran 15
RM 5.00
JUMLAH
RM 165.00
JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN
RM 2469.93
Pendapatan – Perbelanjaan RM2395.00 - RM2469.93
Defisit : RM74.93
P/S Defisit sebanyak RM74.93 telah ditanggung bersama jawatankuasa dengan mengeluarkan wang sendiri.
7.0 LAPORAN PEJALANAN PROGRAM
7.1 sebelum program berlangsung
Sebelum program berjalan, telah diadakan beberapa perjumpaan bagi memastikan peserta tahu tugas masing-masing melalui pembahagian peserta kepada mengikut Exco atau bidang tugas yang ditetapkan bagi memudahkan peserta bertindak berdasarkan tugasan yang diberikan.
Taklimat berkenaan program telah di sampaikan oleh Encik. Samsuidin Nurdin dan kemudiannya sekali lagi taklimat telah disampaikan oleh Encik Azmi ketika penyerahan baju di Dewan Canselor pada 2 April 2008 kira-kira jam 4.00 petang.
7.2 semasa perjalanan program
Program bermula pada 4 April 2008, selepas sahaja solat jumaat para peserta telah berkumpul di lokasi Dataran Dewan Canselor. Kesemua peralatan untuk kegunaan sepanjang program dibawa sekali. Pada jam 2.00 petang acara pelepasan peserta Pusat Ko-kurikulum Universiti Malaysia Sabah oleh Prof. Datok Dr. Mohd Noh Dalimin dan kira-kira jam 3.30 petang semua peserta ko-kurikulum dilepaskan ke lokasi masing-masing. Bagi kumpulan Interim, kumpulan ke-3 peserta menaiki bus ke lokasi kira-kira jam 4.00 petang kerana singgah sekejap di Likas untuk membeli barang-barang makanan seperti beras, mi, dan sebagainya. Pada jam 6.00 petang kami pun sampai di Kampung Gadong dan setibanya di sana segala aktiviti berlangsung berdasarkan tentatif program yang telah dirancang seperti berikut :
Hari Pertama 4 April 2008-04-10
Aktiviti : majlis penyerahan anak angkat
Masa : 6.00 petang – 6.30 petang
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Setibanya peserta di Kampung Gadong majlis penyerahan anak angkat kepada keluarga angkat bermula dengan ucapan pengarah program dan ketua kampung Gadong iaitu Encik Janudin Rambang dijalankan terus di dewan Masyarakat Kampung Gadong. Setelah selesai majlis penyerahan anak angkat kepada keluarga angkat, para peserta program dan penduduk kampung yang terlibat di sajikan dengan jamuan makan dan sedikit taklimat program bagi aktiviti malamnya sebelum anak-anak angkat dibawa pulang ke rumah keluarga angkat masing-masing
Aktiviti : latihan bagi persembahan perasmian dan penutupan Program
Masa : 8.30 malam -12.00 malam
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Aktiviti latihan bagi majlis perasmian dan penutupan program ini dijalankan bagi membuat persediaan sebelum upahcara dilaksanakan. Selepas latihan ini selesai sedikit taklimat ringkas bagi semua peserta program bagi aktiviti keesokan harinya dan selepas beberapa minit kemudian semua peserta pulang ke rumah keluarga angkat masing-masing.
Hari Kedua 5 April 2008
Aktiviti : Program Motivasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong
Masa : 8.00 pagi hingga 1.00 tengahari
Tempat : Dewan Makan Sekolah Menangah Kebangsaan Gadong
Seawal pagi lagi peserta bangun awal untuk bersiap ke Sekolah Menangah Kebangsaan Gadong. Pserta awal tiba di sekolah tersebut bagi membuat persediaan program Motivasi dan kesemua pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM serta pelajar tingkatan 6 yang juga akan menduduki peperiksaan STPM berkumpul di dewan Makan Sekolah. Kira-kira jam 9.00 pagi majlis ucapan daripada pihak sekolah dan pihak program ini berlangsung.
Kira-kira jam 10.00 pagi ceramah motivasi bermula oleh penceramah undangan dari UMS sendiri iaitu (nama penceramah) Yang bertajuk „Pengurusan Masa dan Teknik belajar yang betul: Selangkah ke Menara Gading“ dalam ceramah motivasi ini, kesemua pelajar yang hadir memberi respon yang baik kepada penceramah undangan daripada UMS ini. Dalam ceramah ini juga pelajar disuruh supaya membuat pesedian dan perlu perubah kearah positif supaya mencapai keputusan yang cemerlang dan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi.
Ketika ini juga, rombongan daripada program ko-kurikulum BaktiSiswa tiba di SMK Gadong bagi tujuan berkerjasama dengan program Interim membuat LDK kepada pelajar sekolah ini.
Setelah selesai ceramah motivasi, semua tetamu, peserta dan murid-murid sekolah SMK Gadong berehat seketika dengan menjamu hidangan tengahari. Kemudian semua pelajar sekolah berkumpul semula di dewan bagi menjalankan aktiviti LDK kumpulan Interim dan BaktiSiswa dibahagikan 10 kumpulan bagi membimbing pelajar sekolah untuk LDK. Setelah aktiviti LDK bejalan dengan lancar semua pelajar dan peserta boleh pulang dan berehat sebelum memulakan aktiviti seterusnya.
Aktiviti : Potong royong membersihkan Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Masa : 2.00 pagi hingga 4.00 tengahari
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Kerja-kerja potong-royong dijalankan di dewan Masyarakat Kampung Gadong dijalankan dengan lancar dan aktiviti ini mendapat kerjasama daripada penduduk kampung Gadong sendiri dan peserta program BaktiSiswa. Antara kerja-kerja yang dilakukan adalah seperti menyapu dewan membersihkan dewan dengan memungut sampah sarap di sekitar.
Aktiviti : Sukaneka bersama penduduk Kampung Gadong
Masa : 4.00 pagi hingga 6.00 tengahari
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Setelah berehat seketika selepas penat berpotong royong dengan penduduk kampung membersihkan dewan acara seterusnya ialah aktiviti sukaneka akan dijalankan. Tetapi acara ini terpaksa dijalankan di dalam dewan Masyarakat Kampung Gadong kerana ketika itu hujan lebat turun. Aktiviti sukaneka yang sepatutnya dijalankan di padang Gadong terpaksa dipindahkan di dalam dewan dan acara ini hanya dijalankan sebanyak dua sukaneka sahaja iaitu boling buah kelapa dan acara lari mengunakan kasut tempurung kelapa. Semasa acara ini salah seorang peserta iaitu baba angkat kepada salah seorang peserta program ini telah mengelami kecederaan ringan akibat tempurung kelapa pecah dan menyebabkan ibu jari kaki mangsa terluka. Rawatan ringan diberikan kepada bapa angkat ini oleh AJK keselamatan. Hadiah bagi acara sukaneka yang dibatalkan akan dipindahkan sebagai hadian cabutan bertuah.
Aktiviti : majlis perasmian dan penutupan Program Jalinan Kasih 2008
Masa : 8.00 malam hingga 12.00 malam
Tempat : Dewan Masyarakat Kampung Gadong
Perasmi : YB. Kamarlin Haji Ombi ADUN N.27 Lumadan
Persiapan untuk majlis perasmian dan penutupan telah bermula seawal jam 6.00 petang lagi oleh AJK yang terlibat. Majlis perasmian bermula pada pukul 8.00 yang di hadiri oleh tetamu jamputan, keluarga-keluarga angkat dan penduduk kampung Gadong sendiri. Majlis perasmian ini bermula sejurus ketibaan perasmi iaitu YB. Kamarlin Haji Ombi ADUN N.27 Lumadan. Setelah kata-kata aluan oleh pengarah program iaitu saudari Arrhadewi bte Kachong Ma’arof dan ketua kampung Gadong Encik Janudin Bin Rambang, ucapan dari YB. Kamarlin Haji Ombi dan seterusnya merasmikan program ini serta melancarkan simbolik perasmian pembukaan program. Selepas itu, acara menyampaikan cenderahati dan penyerahan anak kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Seterusnya, beberapa acara tarian dan persembahan daripada penduduk kampung dan peserta program ini. Acara yang menarik sekali ialah acara pukulan gendang iaitu kulim tangan daripada pensembahan penduduk kampung Kepawa. Setelah itu, majlis berehat seketika dengan jamuan makan malam yang disediakan oleh AJK makanan yang di masak di rumah ketua kampung Gadong yang turut dibantu oleh kaum-kaum ibu. Selesai sahaja jamuan makan acara seterusnya ialah cabutan batuan. Kira-kira jam 12.00 malam semua tetamu mula berangkat pulang kerumah masing-masing. AJK yang terlibat lewat pulang pada malam itu, untuk mengemas dewan dan pealatan yang digunakan bertujuan memastikan peralatan tersebut tidak tertinggal. Setelah itu, Beberapa peserta datang ke rumah ketua kampung Gadong bagi menolong membasuh pingan mangkut yang digunakan pada malam itu.
Hari Ketiga Program 6 April 2008
Semua peserta awal bangun untuk serapan pagi kemudian datang ke dewan masyarakat Kampung Gadong untuk bersedia pulang ke UMS. Sebelum pulang ke UMS semua peserta sempat mengambil gambar bersama keluarga angkat masing-masing. Kemudian, semua peserta memohon maaf jika telah melakukan kesilapan semasa porgram ini berjalan dengan bersalam-salaman dan beberapa hadian diberikan kepada keluarga angkat dan keluarga angkat turut juga memberikan hadiah kepada anak angkat. Kira-kira jam 10.00 pagi semua peserta mula berangkat kembali ke UMS. Semasa sampai di Kota Kinabalu para peserta sempat singgah di King Fisher untuk membeli makanan tengahari seterusnya singgah di Sekolah Pengajian Seni untuk menyimpan peralatan PA sistem yang telah digunakan. Kemudiannya, semua peserta dihantar ke kolej kediaman masing-masing.
7.3 Setelah program belangsung
Lebih kurang seminggu program ini berlalu, perasaan rindu setiap peserta kepada keluarga angkat. Namun begitu, di UMS peserta sebuk dengan tugasan masing-masing kerana peperiksaan akhir sudah hampir. Oleh itu, bagi melepaskan kerinduan peserta akan menghubungi keluarga angkat melalui telefon.
8.0PENILAIAN PROGRAM
Penilaian program ini amat memuaskan sebelum, semasa dan selepas projek ini berjalan. Ini kerana semua peserta dan penduduk kampung Gadong telah memberikan kerjasama yang memusakan kepada program ini. Walaupun, dengan jangka waktu yang singkat iaitu selama 3 hari 2 malam. Selain itu, sembutan daripada penduduk kampung Gadong sendiri yang ingin mengambil anak angkat, terbukti apabila terdapat keluarga angkat yang tidak dapt mengambil kerana anaknya mengelami kemalangan terterpaksa ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Maka, terdapat lebihan peserta yang tidak mendapat keluarga tetapi keluarga yang sedia ada berebut-rebut untuk mengambil anak angkat walaupun mendapat empat orang mereka sanggup daripada sini kita boleh merumuskan bahawa sembutan program ini amat mengalakkan. Disamping itu, selepas beberapa hari kembali ke UMS keluarga angkat masing-masing sebuk menghubungi anak-anak angkat bertanyakan khabar.
Namun begitu, terdapat juga kelemahan dalam semua struktur bagi Setiap Ahli Jawatan Kuasa, seperti :
Pengangkutan
Kelemahan bagi bahagian ini, adalah terdapat peserta yang tinggal jauh dari tepat peserta berkumpul iaitu di Dewan Masyarakat Kampung Gadong, maslah disini timbul apabila keluarga angkat tidak mempunyai kenderaan untuk menghantar anak angkat mereka. Namun, maslah ini dapat diselesaikan kerana salah seorang AJK bahagian ini berasal daripada kampung Yang berdekat. Dengan mengunakan kederaan keluarganya masalah pengengkutan dapat diselesaikan.
Keselamatan
Kelemahan bahagian ini ialah peralatan perubatan yang dibawa tidak lengkap iaitu kandungan peti kecemasan yang dibawa tidak lengkap. Penyelesaian kepada masalah ini pada akan datang AJK bahagian ini perlu memastikan bahawa setiap peti kecemasan lengkap kandungannya.
Tajaan
Masalah timbul apabila Shell memberikan sumbangan atau sponser kepada program ini tetapi dengan syarat menunjukkan resit daripada pihak UMS. Penyelesian kepada masalah ini ialah menyediakan resit atau menyediakan persediaan awal sebelum mencari sponser daripada pihak-pihak tertentu.
Potokol
Masalah yang timbul dalam bahagian ini apabila terdapat perubahan sebelum upacara perasmian dijalankan tetapi tidak dimaklumkan kepada AJK yang bertanggungjawab menyebabkan berlaku sedikit maslah timbul. Penyelesaian kepada hal ini ialah membuat masyuarat atau perjumpaan kecil-kecil bagi setiap Exco atau AJK dari masa ke semasa supaya tidak berlaku kesilapan dan maklumat terkini dapat disampaikan serta mengtahui perubahan yang berlaku.
Motivasi dan LDK
Masalah timbul apabila LDK yang dijalankan tidak mencukupi masa iaitu Permainan yang dirancang semasa LDK tidak habis dilaksanakan kerana masa yang tidak mencukupi. Penyelesiannya, memperuntukan masa yang lebih panjang bagi setiap LDK supaya semua aktiviti dapat disiapkan.
Makanan
Perubahan jadual bagi majlis perasmian dan penutupan telah di awalkan kerana berlaku beberapa perubah jadual pejalanan program menyebabkan kerja-kerja memasak menjadi kelam-kabut dan terdapat menu yang dirancang terpaksa dibatalkan contohnya masakan mi goreng untuk malam kebudayaan tetapi malam kebudayaan dibatalkan diganti dengan malam perasmian dan penutupan program. Penyelasian kepada permasalahan ini ialah memastikan jadual perjalanan program tersebut diatur dengan lebih baik supaya perubahan sedikit tidak mempengaruhi AJK yang tertentu.
Teknikal
Masalah timbul apabila peralatan sistem visual dan PA sistem bermasalah serta terdapat AJK yang masih tidak pasti tanggungjawabnya sebagai AJK ini. Penyelesaian kepada hal ini ialah memastikan peralatan yang digunakan memuaskan tahap kualitinya dan sentiasa membuat pertemuan dengan setap AJK supaya AJK tahu peranan dan tanggungjawabnya dalam hal-hal tertentu.
10.0 PENUTUP
Program ini diharap memberi manafaat di samping dapat mengeratkan tali silaturrahim dan merapatkan ikatan persahabatan dikalangan mahasiswa dan mahasiswi UMS serta kepada masyarakat. Program ini merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang amat penting untuk merelisasikan matlamat universiti di peringkat antarabangsa dan kejayaan program ini diharap dapat menjadi mercu jalinan kemesraan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah dan masyarakat Malaysia.
Objektif program seperti ini akan tercapai sekiranya ia mendapat sokongan dan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Sokongan idea, tenaga dan kewangan yang mencukupi amat diperlukan untuk melaksanakan program ini. Semoga segala program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan telus dan lancar. Oleh itu, segalah bentuk sokongan daripada masyarakat dalam menjayakan apa-apa sahaja projek atau program amatlah penting.
Disediakan oleh,
..................................................................
Amsran Bin Sanuin
Program “ Jalinan Kasih 2008”
Kursus INTERIM (KUM.3)
Disemak oleh,
...................................................................
Arrhadewi Bte K.Ma’arof
Pengarah Program “Jalinan Kasih 2008”,
Kursus INTERIM (kum. 3)
Disahkan oleh,
...................................................................
Encik Samsuidin Nurdin
Jurulatih kum.3
Pusat Ko-kurikulum dan Pemajuan Pelajar
Kursus INTERIM(EK1013)
Semester 2 sesi 2007/2008

RANDOM POSTS