Blog perkongsian maklumat dan isu semasa terkini

CONTOH CADANGAN PENYELIDIKAN

CONTOH CADANGAN PENYELIDIKANRajah : banjir di Beaufort

CADANGAN PENYELIDIKAN

TAJUK PENYELIDIKAN :

Persepsi Masyarakat Terhadap Banjir: Kajian Kes Pekan Beaufort. 
Isu : Banjir di Beaufort.

Tajuk Penyelidikan :
Persepsi Masyarakat Terhadap banjir: Kajian kes pekan Beaufort.

1. Pengenalan :

Banjir merupakan keadaan di mana air telah naik melebihi paras bahaya dan diisytiharkan banjir oleh pihak berkuasa. Menurut kajian oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO), banjir merupakan bencana alam yang ketiga terbesar yang telah banyak mengorbankan nyawa dan merosakkan harta benda. Masalah banjir di negara ini adalah berkait rapat dengan banjir musim tengkujuh dan banjir kilat.
Pertambahan penduduk dan pembangunan yang tertumpu di lembangan dan lurah sungai yang mudah dinaiki air menyebabkan kejadian banjir sukar dielakkan. Kekerapan banjir pula meningkat akibat perubahan guna tanah yang mana sistem aliran di kawasan rendah tidak mampu mengalirkan aliran hujan yang lebat dan sistem saliran yang mengalami pemendapan akibat pembangunan. 

2. Latar Belakang Kajian :

Pekan Beaufort terletak di kawasan pedalaman dan telah diterokai pada tahun 1898, Daerah ini mengambil sempena nama seorang Pegawai tertinggi kerajaan British North Borneo yang menjadi salah seorang Gabenor dalam jajahan dan takluk Syarikat Borneo Utara pada masa itu yang bernama L.P.Beaufort. Daerah Beaufort mempunyai keluasan 173,898 hektar .
Bilangan Penduduk daerah Beaufort sepertimana mengikut banci yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan pada tahun 1980 ialah seramai 36,404 orang. Dalam Bancian tahun 1991 bilangan penduduk daerah ini telah meningkat kepada 49,245 orang berdasarkan purata pertumbuhan penduduk sebanyak 3.5% setahun. Kini penduduk daerah Beaufort adalah dianggarkan berjumlah 64,756 orang pada tahun 2000. Penduduk daerah Beaufort adalah terdiri daripada berbilang suku kaum. Suku kaum yang terbesar ialah suku kaum Bisaya (Melayu) 60% diikuti dengan suku kaum Kadazan/Dusun 14% Brunei/Kedayan (Melayu) 12%, suku kaum Murut 9%, suku kaum cina 3% dan lain-lain seperti suku kaum Jawa, India berketurunan Melayu 2%. Keseluruhan peratus kaum bumiputera ialah 97% manakala 3% pula bukan bumiputera. Sektor ekonomi utama ialah pertanian 70%,perniagan dan perindustrian 20% dan selebihnya ialah perikanan dan penternakan. Daerah ini sering di landa banjir yang di sebabkan limpahan air sungai Padas. jumlah air yang banyak menyebabkan sungai Padas tidak mampu menampung air lalu melimpah kekawasan petempatan penduduk yang berhampiran sungai Padas dan Sungai Padas merupakan salah satu sungai utama yang mengalirkan air terus ke laut.

3. Matlamat :

3.1 mengenalpasti Persepsi masyarakat terhadap banjir
3.2 mengenalpasti tidakbalas masyarakat terhadap banjir
3.1 Mengenalpasti kesan banjir terhadap manusia serta persekitaran fizikal.
3.2 Mengenalpasti permasalahan banjir di beaufort dan seterusnya menganalisa
Pandangan masyarakat terhadap banjir.

4. Objektif Kajian :

4.1- Kajian ini bertujuan mengenalpasti kesan banjir terhadap manusia dan persekitaran fizikal yang sering mengelami atau dilanda banjir.
4.2- Kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi masyarakat terhadap banjir
4.3- Mengenalpasti tindak balas masyarakat terhadap banjir yang berlaku.
4.4- Memberikan cadangan lankah-langkah mengurangkan kesan banjir.

5. Permasalahan Kajian :

5.1- Kajian ini melihat pandangan atau pendapat masyarakat terhadap banjir.
5.2- Kajian ini melihat sejauhmana kesan banjir terhadap manusia dan alam sekitar.
5.3- Kajian ini melihat kepada masalah dihadapi oleh penduduk apabila mengelami banjir.

6. Rasional Kajian :

6.1- Memberikan latihan dan pendedahan awal kepada pelajar untuk menjalankan penyelidikan pada masa yang akan datang.
6.2- Dapat mendekatkan lagi pelajar dengan masyarakat luar supaya pelajar akan lebih bersedia untuk bergaul dengan masyarakat kelak.
6.3- Menambahkan lagi pengetahuan dan pengalaman.

7. Metodologi Kajian

Terdapat beberapa kaedah utama yang digunakan dalam menjalankan kajian ini iaitu daripada bahan perpustakaan, pengambilan foto kawasan kajian, mendapatkan maklumat dari agensi kerajaan dan menemubual penduduk. Metodologi-metodologi ini menjadi asas parameter utama dalam mendapatkan data primer dan data sekunder yang merangkumi data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperolehi bukti-bukti yang sahih berhubung dengan dapatan kajian.

7.1- Sumber Data Primer 


7.1.1- Kajian Lapangan / Pemerhatian :

Gambar foto kawasan kajian di ambil dengan turun ke kawasan yang sering dilanda banjir terutama di kawasan yang berhampiran dengan sungai Padas bertujuan meninjau keadaan persekitaran. Gambar-gambar ini lebih kepada keadaan fizikal atau bentuk muka bumi yang mengalami banjir.

7.1.2-Borang Soal Selidik :

Sebanyak 30 borang soal selidik akan dibuat.
Borang soal selidik yang di buat akan digunakan untuk mendapatkan perbandingan responden dengan responden yang lain. Isi kandungan borang soal selidik menyoal soalan berkaitan dengan kajian yang di jalankan.

7.1.3- Kaedah Temubual :

Kaedah ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan banjir. Responden yang bakal ditemubual adalah terdiri kakitangan yang bertanggungjawab dengan masalah banjir ini, pekerja-pekerja yang berkerja di Pekan Beaufort serta penduduk-penduduk yang sering dilanda banjir. Perkara yang akan disoal kepada mereka adalah berkaitan dengan kesan banjir dan langkah yang lakukan sebagai persediaan menghadapi banjir. 

7.2- Sumber Data Sekunder


7.2.1- Bahan Perpustakaan

Mendapatkan rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan kajian. Antara perpustakaan yang menjadi sumber dirujuk untuk mendapatkan maklumat adalah seperti perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Perpustakaan Negeri Sabah dan sebagainya. Antara bahan-bahan yang menjadi rujukan adalah seperti jurnal-jurnal, majalah, surat khabar dan buku-buku rujukan yang ada kaitan kajian ini.

7.2.2- Kaedah Kajian Pustaka :

Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kajian cuba diperolehi daripada bahagian-bahagian pentadbiran yang tertentu di Beaufort untuk memperolehi data-data yang diperlukan dalam menjalankan kajian. Data-data seperti kampung yang mengalami banjir, paras kedalam yang bahaya, jumlah mangsa, tindakan yang dilakukan jika berlaku banjir dan punca air banjir serta maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan kajian. Maklumat-maklumat yang diperolehi ini penting untuk tujuan penganalisisan kuantitatif tentang permasalahan kajian.

8. kesimpulan :

Banjir, hanya menjadi satu masalah jikalau ia berlaku di kawasan penempatan manusia dan mengganggu kehidupan biasa manusia. Malangnya, masalah banjir ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, iaitu tiada satu penyelesaian untuk mengatasi banjir di dunia ini sehingga kini.


Penilaian Impak Sosial / Social Impact Assessment (SIA)

Penilaian Impak Sosial

Penilaian Impak Sosial / Social Impact Assessment (SIA):

Penilaian Impak Sosial atau Social Impact Assessment (SIA) merupakan aspek kemanusian yang diambil kira dalam penilaian keseimbangan ekosistem persekitaran kerana ia merupakan sebahagian daripada komponen persekitaran. Manusia yang merupakan penghuni ekosistem persekitaran merupakan komponen alam paling penting kerana setiap perubahan yang berlaku ke atas ekosistem persekitaran akhirnya akan mempengaruhi kehidupan manusia. Keperluan bagi perlaksanaan SIA dalam sesuatu projek pembangunan atau penilaian impak ekosistem persekitaran amat penting bagi meastikan keseimbangan dan kesejahteraan serta kualiti hidup manusia akan terus terjamin dan lestari.

Definisi dan Konsep.

Penggunaan istilah dan aplikasi pendekatan penilaian impak sosial dalam melihat keseimbangan ekosistem persekitaran pada peringkat awal banyak menimbulkan kekeliruan kerana setiap pengkaji atau penyelidik mempunyai pandangan dan persepektif kajian yang berbeza dalam menangani permasalahan ini.Ada dikalangan pengkaji atau penulis yang melihat penilaian impak sosial sebagai penilaian impak sosio-ekonomi. Sementara sebahagian lagi menganggap SIA ini sebagai sebahagian daripada komponen dalam penilaian impak alam sekitar (EIA).
Walau bagaimanapun, ada pengkaji yang tidak setuju dengan pandangan ini, kerana mereka beranggapan bahawa SIA merupakan aspek yang perlu dilihat secara berasingan dari EIA kerana kehadiran atau penilaian SIA sebagai sebahagian daripada komponen dalam EIA dilihat sebagai satu penilaian yang terbatas dan terhad kepada penyelesaian yang tertentu sahaja. Perbincangan SIA dalam penyediaan EIA dilihat amat cetek dan terbatas. Ia tidak dapat menggambarkan keseluruhan kualiti hidup manusia yang terlibat dengan projek pembangunan yang melalui proses EIA dalam mencapai kesejahteraan ekosistem persekitaran secara umumnya.
Menurut Wolf (1974), SIA merupaka satu proses menganggar dan menilai keadaan sesuatu masyarakat apabila ia disusun dan diubah oleh penggunaan teknologi yang berskala besar.Sementara Bowles (1981) menyatakan SIA sebagai sesuatu penilaian bersistematik terhadap impak ke atas kualiti hidup harian penduduk dan masyarakat apabila persekitaran mereka dikesani oleh pembangunan atau perubahan dasar berlaku.Seterusnya Burdge dan Vanclay (1996) melihat impak sosial dan impak budaya sebagai dua perkara yang berbeza. Mereka menyatakan impak sosial sebagai semua akibat sosial dan budaya kepada penduduk yang merubah cara mereka hidup/tinggal, bekerja, bermain, berhubung antara satu sama lain, mengatur untuk memenuhi keperluan mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri sebagai ahli masyarakat. Sementara bagi impak budaya, mereka membezakannya sebagai perubahan kepada norma, nilai dan kepercayaan masyarakat. Penilaian impak budaya dilihat sebagai sesuatu yang menjurus kepada kajian yang melihat kesan ke atas tinggalan arkeologi, tempat-tempat ibadat, kebudayaan, warisan dan sebagainya.
Definisi sebenar SIA umumnya tidak ada yang tepat dan betul kerana setiap pengkaji mempunyai pandangan dan perspektif yang berbeza. Ada di kalangan ahli politik melihat SIA sebagai alat politik bagi membuat sesuatu keputusan dan sesetangah pula melihat ia sebagai satu proses sosio-politik yang memudahkan proses rundingan di kalangan kumpulan yang berkepentingan. Smith (1993) menyatakan bahawa aspek sosial, ekonomi, fizikal dan biologi persekitaran merupakan komponen yang saling berkaitan sehingga kajian atau penilaian impak yang dilakukan tidak seharusnya dilakukan secara berasingan, tetapi perlu dilakukan secara bersama dan saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, penilaian ini dikenali sebagai penilaian impak total atau menyeluruh.

Persekitaran sosio-eko.

Umumnya, persekitaran sosial terdiri daripada beberapa komponen utama iaitu yang melibatkan komponen penduduk, sosio-ekonomi, kebudayaan, infrastruktur dan kemudahan serta asperk kemanusian yang lain.
Jenis-jenis impak sosio-eko terdiri darpada impak langsung ekonomi, demografi, perumahan, perkhidmatan setempat sama ada sektor awam atau swasta, dan juga sosio budaya.

1. Impak langsung ekonomi

o Pekerjaan/gunatenaga tempatan dan bukan tempatan
o Ciri pekerja (terlatih, spara terlatih)
o Penawaran dan latihan pekerja
o Tingkat upah/gaji

2. Demografi

o Perubahan saiz penduduk, sementara atau kekal
o Perubahan cirri kependudukan (saiz isirumah, tingkat pendapatan, kumpulan sosio-ekonomi)
o Pola petempatan

3. Perumahan

o Pelbagai bentuk penyewaan tempat tinggal
o Perumahan awam atau persendirian
o Harga rumah
o Pelbagai masalah perumahan

4. Perkhidmatan setempat:sector awam atau swasta

o Perkhidmatan pendidikan
o Perkhidmatan kesihatan, sokongan social
o Perkhidmatan lain – Polis, Bomba, rekreasi, pengangkutan
o Kewangan tempatan

5. Sosiobudaya

o Gaya hidup/kualiti hidup
o Masalah social-jenayah, penyakit, perceraian
o Tekanan dan konflik masyarakat, integrasi

Kesan yang dijangka keatas persekitaran sosio-eko.

Kesan langsung ekonomi biasanya mempunyai impak tidak langsung yang lebih luas. Justeru, kesan langsung pekerjaan yang dijana oleh sesuatu projek biasanya akan menjana pula perbelanjaan ke atas perkhidmatan setempat (peningkatan harga petrol, makanan dan minuman).
Nisbah antara pekerja tempatan dan bukan tempatan (pekerja asing seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, Filipina, Kemboja) bagi sesuatu projek pembangunan biasanya menjadi faktor penentu kepada kewujudan pelbagai impak berikutnya. Misalnya, suatu projek yang menggunakan ramai pekerja asing akan memberi implikasi besar kepada kependudukan setempat. Akan berlaku pertambahan penduduk dan masalah sosial lain. Namun, penggunaan tenaga tempatan tidak sama sekali digunakan kecuali bagi tenaga mahir kerana cenderung menggunakan tenaga luar yang lebih murah dan disebabkan sikap masyarakat tempatan sendiri.
Dari segi perubahan demografi – akan menimbulkan keperluan terhadap perumahan yang seterusnya akan member kesan kepada perkhidmatan dan pembinaan infrastruktur setempat yang lain seperti perkhidmatan kesihatan dan pendidikan.
Contohnya- projek utiliti utama seperti stesen jana kuasa atau empangan dan projek infrastruktur seperti pembinaan lebuhraya – biasanya akan menjana peluang pekerjaan yang banyak semasa pembinaan berbandingkan dengan keperluan tenaga kerja yang rendah semasa operasi. Namun begitu, dari segi budayanya, penduduk setempat akan mengalami perubahan cara hidup dan memerlukan masa yang lama untuk berinteraksi dengan budaya hidup yang baru akibat daripada proses penempatan semula dan lain-lain.

Kesimpulan.

Kesimpulannya, SIA dapat memberikan gambaran jelas bagaimana pembangunan memberi kesan kepada sosio-eko akibat daripada pembangunan yang berlaku di kawasan setempat. Penekanan terhadap SIA perlu diberi keutamaan kerana sering komponen manusia dan kesan sosioekonomi mendapat perhatian hambar daripada pelaksana dan penilai EIA. Penekanan ini perlu kerana akibat daripada pembangunan kesan terhadap sosio-eko terpinggir dan memberi kesan kepada masyarakat dan komuniti setempat.

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI SABAH

PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI SABAH


Sisa Pejal telah ditakrifkan :

sebagai bahan yang tidak dikehendaki oleh penciptanya dalam bentuk bukan gas dan bukan cecair yang terhasil dari aktiviti harian oleh komuniti kediaman, komersil dan sektor perindustrian.

Matlamat

Menwujudkan persekitaran yg mesra alam dgn memberikan perhatian dalam perkara seperti pelupusan sampah dan sisa pepejal.
Objektif kitar semula di sabah :
 1. Utk memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan
 2. Utk kitar semula 15% dripd jumlah sisa pepejal di kayu madang pd thn 2015
 3. Utk menukarkan hieraki pengurusan sisa pepejal
 4. Mengurangkan pengunaan sumber.
Untuk mencapai objektif kitar semula beberapa pengukuran telah dirancang:
 1. Taburan dan letakan tong sampah kitar semula.
 2. Melantik syarikat untuk mengumpul bahan kitar semula dari tong sampah.
 3. Kempen kesedaran& penyebaran maklumat.
 4. Kerjasama antara agensi.

Tapak pelupusan sampah

Kini terdapat 23 tapak pelupusan sisa pepejal di Sabah di bawah pihak berkuasa tempatan setiap daerah. Tanggungjawab bagi pengutipan sisa, pengalihan, dan pelupusan terletak pada setiap Majlis Daerah di kawasan masing-masing. Penduduk di kawasan tanpa kadar dan penempatan yang tidak rasmi yang tidak diliputi oleh perkhidmatan pengutipan sisa rasmi, mengambil jalan keluar dengan membakar dan membuang sisa di kawasan tanah terbuka berdekatan serta melupuskan sisa ke dalam sungai dan laut.14 daripada 22 tapak pelupusan sampah di sabah dikenalpasti tidak sesuai untuk dijadikan tempat pelupusan sisa pepejal 64%. Disebabkan tapak pelupusan ini terletak di kawasan paya (5 kawasan), lembah dan curaman (8 kawasan) atau teres(2 kawasan) atau disebabkan terdapat pembangunan di kawasan sekitarnya. Tujuh kawasan di kenal pasti agak sesuai lokasinya iaitu, di beluran, kinabatangan, kota belud, kunak, nabawan, sandakan dan sipitang. Sementara hanya satu kawasan sahaja yang sesuai iaitu di kayu madang. Kota kinabalu (Environment Protection Deparment. 2002). Pada masa ini purata 238 tan sampah dihantar ke kayu madang setiap hari. Pada tahun 1995, apabila kawasan tersebut dinilai semula, diramalkan kawasan tersebut boleh menampung sehingga tahun 2010. namun, peningkatan sisa pepejal pada masa kini dianggarkan akan tepu 3 tahun lebih awal. (Kong. 2003)

Kitar semula

Proses mengitar semula melibatkan usaha mengumpul, memproses dan mengguna semula bahan-bahan yang pernah dianggap sebagai sampah. Kitar semula boleh ditafsirkan sebagai proses memperolehi atau menjadikan sebahagian atau semua bahan daripada sampah untuk di guna semula Dengan mengamalkan kitar semula. 50% daripada sampah yang dibuang oleh rakyat malaysia dapat dikurangkan. Dangan ini, usia tapak pembuangan sampah boleh dipanjangkan sehingga 10 tahun lamanya. Apa yang boleh di kitar semula?

Peranan sektor swasta & scavenger

Sektor swasta seperti GNC telah dilantik o DBKK utk mengumpul bahan kitar semula dri tong sampah kitar semula, tapak pelupusan sampah, pusat beli belah dan pejabat di kawsn kk. Scavenger merupakan individu yg memunggut sampah untuk menambah pendapatan.
Isu-isu dan masalah sisa pepejal di sabah :
 1. Tapak pelupusan sampah Memerlukan kwsn yg luas.
 2. Masalah wujud apabila kawasan tapak pelupusan sampah tidak diurus dgn betul.
 3. Tempoh hayat tapak pelupusan yg semakin singkat.
Masalah Kitar semula di Sabah :
 1. Kurang kesedaran dari masyarakat.
 2. Di sabah tiada kilang utk proses bahan kitar semula.
 3. Bahan yg dikitar semula lebih mahal berbanting bhn dripd sumber asal.
 4. Kekurangan tong sampah kitar semula.

Cabaran

Reka bentuk tapak pelupusan sisa yang tidak kemas diikuti pula dengan kekurangan
prosedur pengendalian dan penyelenggaraan akan menyebabkan kualiti hidup yang kurang memuaskan disebabkan oleh kesan persekitaran yang kurang baik. Pencemaran laluan air semula jadi, air dalam tanah, persekitaran marin dan udara merupakan sebahagian daripada kesan sampingan yang terhasil. Tambahan pula, kawasan pelupusan yang tidak dipulihkan secara teratur menyakitkan pandangan dan menjadi isu kesihatan bagi rakyat tempatan dan pelancong. Cabaran utama termasuk kurang kesedaran mengenai perlunya pengurusan sisa pepejal yang lebih baik (3R – Reuse, Recycle, Reduce atau Guna Semula, Kitar Semula, Kurangkan) serta kekurangan kepakaran dalam rawatan sisa pepejal yang berkesan.

Projek yang Dirancang atau Dicadangkan

Program semasa yang sudah siap diatur termasuk Kemudahan Pemulihan Bahan (MRF) pertama bagi sistem pembuangan tambah tanah (landfills) di Malaysia. Sebelum ini, 100% daripada sisa domestik yang dipungut oleh DBKK akan dibuang di lokasi pembuangan tambahan tanah. Dengan sistem baru ini, syarikat mula memulihkan sesetengah sisa yang boleh dikitar semula. Sisa organik dipulihkan dan ditukar menjadi kompos. Mereka telah mendapati bahawa hampir 70-75% daripada sisa buangan boleh dipulihkan. Manfaat yang diperoleh, termasuk pengurangan dalam bahan larut lesap, kenaikan dalam jangka hayat tapak pembuangan tambah tanah dan manfaat yang paling besar yang diperoleh ialah sistem ini mesra alam. Sistem MRF berharga RM14 juta.

Pengurusan sampah oleh DBKK

Pengurusan kebersihan dan pengangkutan sampah di seluruh bandaraya kota kinabalu dikendalikan oleh jabatan kesihatan dan perkhidmatan bandar, salah satu jabatan di bawah struktur organisasi DBKK. Jabatan ini mempunyai unit sisa pepejal di bawah pentdbirannya untuk memastikan pentdbiran dan pengurusan sampah dikendalikan dengan teratur dan sistemetik. Unit sisa pepejal mempunyai seramai 225 anggota yang bertanggungjawab untuk mengangkut sampah dari semua kawasan yang telah dikadarkan di dalam bandaraya kota kinabalu. Unit ini dilengkapi dengan 20 buah lori pemampat yang mempunyai muatan 16 m3 setiap satu. Sebuah unit showel. 2 buah water tanker. 14 buah open truck bermuatan 8 tan dan 12 buah open truck bermuatan 4 tan untuk tujuan kelancaran pembersihan. Lori pemampat yang ada ketika ini merupakan lori yang telah dibeli sejal awal tahun 2004. keadaan lori masi baik dan tidak banyak kerosakan. Walau bagaimanapun, dikhuatiri sistem perletakan tong sampah di taman-taman perumahan yang ada ketika ini boleh menyebabkan kerosakan yang kerap seperti brek dan clutch kepada lori-lori tersebut seperti yang dilakukan oleh lori sampah akan menyebakan kerosakan kepada clutch dan brek serta bahagian yang berkhaitan. Bagi mengurangkan masalah ini, pemandu lori telah di minta untuk memberhantikan lori dalam jarak angaran 100 kaki untuk setiap perhantian pungutan di kawasan perumahan. Walau bagaimanapun, ini juga mempunyai masalah di mana pekerja pemunggut perlu mengangkut dan menghantar semula tong sampah pada jarak yang jauh dan yang menyukarkan keadaan lagi adalah kerana sebahagian tong sampah suda tidak beroda.

Perkhidmatan Pengutipan Sisa Sabah

1. Kerja-kerja pengutipan sisa industri hendaklah diuruskan sendiri oleh pengusaha industri berkenaan.
2. Perkhidmatan dari Dewan Bandaraya Kota Kinabalu boleh diperolehi dengan dikenakan caj (RM120/trip)
3. Pengusaha-pengusaha industri boleh melantik mana-mana kontraktor sampah sendiri. Kontraktor-kontraktor berkenaan hendaklah mempunyai pengalaman dan peralatan serta kenderaan yang sesuai bagi pengangkutan dan pembuangan sisa industri.
4. Semua sisa industri kecuali Sisa Terjadual (Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974) hendaklah dilupus di Tapak Pelupusan Sampah di Kayu Madang, Telipok

Syarat pelupusan sisa di tapak pelupusan di Sabah

 1. Kebenaran atau permit bagi pembuangan sisa industri boleh diperolehi dengan membuat permohonan melalui surat rasmi di pejabat Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Bandaraya, Tingkat 7, Bangunan Center Point, Kota Kinabalu.
 2. Permohonan mestilah dibuat 2 minggu sebelum sisa dilupus.
 3. Pelupusan hendaklah dibuat antara pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah malam.
 4. Sebarang pembakaran sisa secara terbuka adalah dilarang.
 5. Mematuhi semua arahan pegawai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang berugas di Tapak Pelupusan.
 6. Pegawai-pegawai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu berhak memeriksa sebarang kenderaan yang masuk ke Tapak Pelupusan Sampah.

RANDOM POSTS